EN
CE atbilstības sistēmas CE marķējums
Kas ir CE marķējums (CE mark)

.

CE- šī abreviatūra apliecina, ka prece ir apstiprināta lietošanai un izplatīšanai Eiropā – tiešā tulkojumā no franču valodas jēdziens «Conformité Européne» jeb tā abreviatūra СЕ nozīmē «Apstiprināts Eiropā».

CE marķējums ir obligāts daudzām precēm (piemēram, medicīniskajām ierīcēm, elektronikai, rotaļlietām u.c.).Tas ir jānorāda uz preces iepakojuma vai korpusa, pirms tā tiek ievietota tirgū vai nodota ekspluatācijā. Atbilstošo, savai precei piemērojamo direktīvu noteikšana ir ražotāja atbildība (laižot tirdzniecībā produktus ar saviem nosaukumiem, izplatītāji vai importētāji pārņem ražotāja pienākumus). CE marķējums norāda, ka prece pirms tirgošanas ir novērtēta un atbilst ES drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām.Eiropas Komisijas izveidotajā mājas lapā gan uzņēmējiem, gan patērētājiem ir pieejama detalizēta informācija par CE marķējumu.

 

СЕ marķējums apstiprina, ka preces projektēšana un izgatavošana atbilst visām ES izvirzītajam prasībām; ir veiktas preces atbilstības novērtēšanas procedūras (laboratorijas testi u.c.); ražotājs ir izpildījis savus pienākumus saskaņā ar ES direktīvām. СЕ marķējums nav izcelsmes vai kvalitātes garantijas zīme, jo tas nenorāda, ka konkrētais produkts ir ražots ES teritorijā.

No 2013.gada 1.jūlija ir izmaiņas ES Direktīvā. Atbilstošo Direktīvu varat meklēt šeit:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/professionals/index_en.htm 

Produkta ekspluatācijas īpašību deklarācija (atbilstības deklarācija)
Piegādātājam (ražotājam) līdz ar preču pavadzīmi pircējam ir jāizsniedz (ja pircējs pieprasa) produkta ekspluatācijas īpašību deklarācija.
Tas ir līdzīgs, taču nedaudz cita veida dokuments, nekā CE atbilstības deklarācija. Atšķirība ir tāda, ka CE atbilstības deklarācija apliecina, ka kāds izprojektēts produkts ir pārbaudīts un tā konstrukcija, ražošanas process, izmantotie materiāli u.tml. ir atzīti par atbilstošiem CE prasībām - tas ir apliecinājums produkta tipam un ražošanas procesam.
Produkta ekspluatācijas īpašību deklarācija apliecina, ka konkrētā saražotā produkta partija atbilst šim produktam noteiktajām prasībām. To, kas jāietver Ekspluatācijas īpašību deklarācijas dokumentā nosaka standarts LVS EN ISO /IEC 17050-1

Standartu var iegādāties LVS Standartu fondā www.lvs.lv

Varam jums palīdzēt šādu dokumentu izstrādāt. Ieskatīties standarta prasībās var šeit LVS EN ISO /IEC 17050-1

Adobe PDF document LVS_EN_ISO_IEC_17050-1_2010_P.pdf (933kb) LVS EN ISO /IEC 17050-1 standarta teksts - tikai ieskatam par to, kas jāietver Produkta ekspluatācijas īpašību deklarācijā (Atbilstības deklarācija)
CE sertifikācijas process (CE certification process) CE marķējums (CE labeling, CE Mark)
Lai noteiktus produktus ievietotu Eiropas tirgū, tiem ir nepieciešams CE-marķējums. CE-marķējums apliecina, ka Jūsu uzņēmuma produkts atbilst ES Direktīvu būtiskām prasībām. Kurām tieši Direktīvām izstrādājumam ir jāatbilst ir jānoskaidro RAŽOTĀJAM pašam.
Piemērām.
Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana un CE marķējums (CE Mark). Atbilstības novērtēšana galvenajiem būvizstrādājumiem Latvijā ir obligāta kopš 1998. gada 1.jūlija. 

Lai uzņēmums iegūtu tiesības savu produkciju marķēt ar CE atbilstības zīmi, tam ir jāveic šādas darbības:

Jānoskaidro:
1. Kādi Ministru kabineta noteikumi nosaka abilstības novērtēšanas nosacījumus (to ērti uzzināt LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā). Ir vairāki prasību līmeņi no kā ir atkarīga tālākā rīcība.
2. Kāda LVSEN standarta prasības nosaka CE prasības produkcijai, produktu paraugu testēšanai (t.s. tipa sākotnējā testēšana) un ražošanas procesam. Tipiski, ka ir vairāki standarti, kas jums jāievēro; CE prasības produktam, CE prasības produkta tipa testēšanai, prasības ražošanas procesa kontrolei un, iespējams, vēl citi.

Jāizlemj vai dokumentāciju gatavosiet patstāvīgi, vai piesaistīsiet konsultantus, kas to jau ir darījuši.

Ja jūsu uzņēmumam jau ir kvalitātes vadības sistēma, kas veidota atbilstoši ISO 9001 standarta principiem, tad jāizlemj cik lielā mērā integrēsiet CE atbilstības sistēmu ar jau esošo kvalitātes vadības sistēmu.

Jāsagatavo šādas dokumentācijas grupas:
1. Par produktu atbilstību (ražošanas tehniskie noteikumi vai līdzīga rakstura dokumenti, kas nosaka prasības izstrādājumam).
2. Par produktu sākotnējām pārbaudēm - tipa sākotnējo testēšanu.
3. Par ražošanas procesa kontroli.
Dokumentācija sastāv no ražošanas kontroles rokasgrāmatas (FPC - Factory Process Control) un dokumentiem, kas apliecina notikušās produkta pārbaudes, ražošanas procesa pārbaudes, atbildību un pilnvaru sadalījumu un citiem.
Saite uz Patērētāju Tiesību aizsardzības centra lapu: https://www.ptac.gov.lv/lv/informacija-profesionaliem 

Atbilstības novērtēšanas sistēmas un uzdevumi

Saskaņā ar direktīvu (CPD) tiek izmantotas sešas atbilstības novērtēšanas sistēmas:

Sistēma 1+ Izstrādājuma atbilstības sertifikācija ar audita testēšanu.

Sistēma 1 Izstrādājuma atbilstības sertifikācija bez audita testēšanas.

Sistēma 2+ Ražošanas procesa kontroles sistēmas sertifikācija ar tās pastāvīgu uzraudzību.

Sistēma 2 Ražošanas procesa kontroles sistēmas sertifikācija bez turpmākas uzraudzības.

Sistēma 3 Sākotnējā tipa testēšana, ko veic paziņotā (notificētā) institūcija.

Sistēma 4 Tikai ražotāja patstāvīgi veicamie uzdevumi.

Jāņem vērā, ka visām sistēmām, tajā skaitā vismazāk apgrūtinošajām (sistēma 4), ražotājam jābūt pilnībā dokumentētai ražošanas procesa kontroles sistēmai. Tās kritēriji jāiekļauj tehniskajos noteikumos.

Šī darba veikšanā piedāvājam jums metodisku un praktisku palīdzību balstoties uz līdzīgu iepriekšējo pieredzi.
Pēc tam ir jāizvēlas neatkarīga institūcija (izņemor Sistēmu 4), kas ir tiesīga (akreditēta) veikt jūsu izveidotās CE atbilstības sistēmas sertifikāciju.
Pirms neatkarīgā novērtējuma jums patstāvīgi vai izmantojot konsultanttus ir jāveic savas CE atbilstības sistēmas ieskšējais audits.
ES CE marķējuma direktīvu pārskats
CE marķējuma Direktīvas norāda uz standartiem, kuros ir noteiktas konkrētas prasības.
Atbilstošo standartu prasību izpilde ir pamats CE marķējuma tiesību iegūšanai.
Standarti var uzstādīt prasības gan izmantotajiem materiāliem, gan ražošanas procesam.
Oficiālā informācija meklējama šajā saitē 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/professionals/manufacturers/index_en.htm

Saraksts zemāk ir tikai indikatīvs un nav pilnīgs.

No.

Directive

Identification

1.

Safety of toys

88/378/EEC

2.

Simple Pressure Vessels

87/404/EEC, 90/488/EC

3.

Construction Products

89/106/EEC

4.

Electromagnetic Compatibility (EMC) 

2004/108/EC (89/336EEC, 92/31/EC)

5.

Safety of Machinery

2006/42/EC

6.

Personal Protective Equipment (PPE)

89/686/EEC, 93/95/EEC

7.

Non-Automatic Weighing Instruments

90/384/EEC

8.

Active Medical Implant Devices (E)

90/385/EEC

9.

Gas Appliances (E)

90/396/EEC

10.

Telecommunications Terminal and Satellite Earth Station Equipment

98/13/EC

11.

Medical Devices (E) 

93/42/EEC

12.

Equipment Explosive Atmospheres (ATEX)

94/9/EEC

13.

Elevators for Personal Use (lifts)

95/16/EEC

14.

Recreational Crafts (E)

94/25/EEC

15.

Explosives for Civil Use

93/15/EEC

16.

Low Voltage 

2006/95/EC (73/23/EEC)

17.

Cableway installations designed to carry persons

00/9/EC

18.

In Vitro Diagnostics

98/79/EC

19.

Non Automatic Weighing Instruments

90/384/EEC

20.

R&TTE Directive 

99/5/EC

21.

Packaging and Packaging Waste

94/62/EC

22.

Pressure Equipment

97/23/EC

Būvmateriālu ražošana; asfaltbetons, minerālie materiāli LVSEN-13108, LVS EN-12899 (CE Mark)
Būvmateriālu produktu atbilstības novērtējums - CE marķējuma (CE Mark) sertifikācijai nepieciešamo dokumentu sistēmas risinājumi.

LVS EN 12899 Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām.
LVS EN 13108-21 Bituminētie maisījumi. Materiāla specifikācijas. Ražošanas procesa kontrole.

Lai iegūtu tiesības savam produktam pievienot CE marķējumu (CE Mark) jums jānodrošina atbilstošo standartu prasības pret produktu un pret ražošanas procesu.
Iespējams sagatavot pilnu pieprasītās dokumentācijas komplektu un veikt iekšējo auditu.
Iespējams arī integrēt CE sertifikācijai pieprasīto dokumentāciju ar esošo dokumentāciju, piemērām kvalitātes vadības sistēmas dokumentāciju un tā ietaupīt līdzekļus sistēmas uzturēšanā.

Biežāk sastopamā situācija:

Problēmu zona: Izstrādājumu un ražošanas procesa CE atbilstību reglamentē virkne ISO standartu, kuros noteiktās prasības daļēji dublējas ar jau esošajās vadības sistēmās, piemērām, kvalitātes vadības (ISO 9001 standarts) sistēmās atrunātajām prasībām.
Veidot vairākas paralēlas sistēmas ir neracionāli un tas rada darba pārtēriņu un sajukumu, kas beigu beigās rada kļūdas.

Risinājums: Produktu un ražošanas procesa vadības un pārbaužu darbības tiek iestrādātas jau pastāvošajā kvalitātes vadības sistēmā. Dokumenti, kas reglamentē minimālo pārbaužu biežumu, iekšējos auditus u.tml., kā arī apkopo pārbaudēs iegūtos rezultātus tiek sagatavoti ražotājam ērti izmantojamā formā.

Ieguvumi
: Minimāls dokumentācijas daudzums. Neviena ražotājam nevajadzīga dokumenta. Iespēja pārbaužu datus uzkrāt formā, kas ir ērta analīzei un praktiskai izmantošanai.

Saistītie produkti:
Iekšējo auditoru apmācība vienlaikus veicot iekšējo auditu.
Vadības pārskata sagatavošana. CE marķējums.
Ceļa zīmju ražošana; LVS EN-12899
Pakalpojums līdzīgs, kā asfaltbetona un minerālo materiālu ražošanas atbilstību sistēmām - viss sākot no pašreizējā stāvokļa atbilstības novērtēšanas līdz dokumentācijas paketes sagatavošanai. Papildus piedāvāju organizēt un dokumentēt izstrādājumu testēšanu atbilstoši standarta prasībām.

LVS EN 12899 Ceļa signālstabiņi un atstarotāji. Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. Stacionāras ceļa zīmes. Ražošanas procesa kontrole. Sākotnējā tipa testēšana.
LVS EN 12352 Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi. Brīdinājuma un drošības gaismas ierīces.

CE marķēšanas (CE Mark) atbilstības sertifikācijai ir jāsagatavo trīs dokumentu grupas:
- dokumenti, kas nosaka prasības jūsu ražotajam produktam,
- dokumenti, kas apliecina, ka produkta tipam ir veikta sākotnējā testēšana,
- dokumenti, kas nodrošina ražošanas procesa.

Esoša kvalitātes vadības sistēma atbilstoša ISO 9001 standartam var kalpot par labu pamatu CE marķēšanas (CE Mark) tiesību iegūšanai. Nav jāveido vēl viena paralēla sistēma, bet tās var integrēt.

Jautājiet. Labprāt paskaidrošu detalizētāk.
CE marķējums (CE Mark)
Varu ātri izgatavot jums veidlapu ar noteikumu prasībām atbilstošu CE marķējuma zīmi (CE Mark) jūsu produkcijas CE atbilstības sertifikātam.
Microsoft word document EC_markejums_item_file_10525_tulkojums.doc (155kb) Eiropas direktīva 89/106/EEC Par Dalībvalstu likumdošanas, normatīvo aktu un administratīvo noteikumu attiecībā uz būvmateriāliem harmonizēšanu. CE marķējums (CE labeling, CE Mark) 18 lapas
CE_zime.vsd (29kb) CE zīme (CE Mark) Visio faila formātā. Ja jums nav Visio programmas, tad atsūtiet datus, ko vēlaties ierakstīt zem CE simbola un nosūtīšu jums zīmi ar jūsu datiem .jpg formātā (attēls, ko varēsiet ievietot savā veidlapā). Tas ir vienkāršs darbiņš par ko samaksu neprasīšu :) CE marķējums (CE Mark)