EN
Terminu interpretācija
Latviešu valodā, īpaši "konsultantu valodā", semināros, publikācijās sastopami daudzi termini par kuru nozīmi būtu vērts piedomāt. Visdrošāk būtu noskaidrot, kas katrā gadījumā ar terminu ir domāts, lai izvairītos no kļūdainas interpretācijas vai secinājumiem.

Daži piemēri.

Vadības sistēmās pielietotais termins PASTĀVĪGA PILNVEIDOŠANĀS un
angliskie CONTINUAL IMPROVEMENT un CONTINIOUS ...
CONTINUAL - pastāvīgs, regulārs
CONTINIOUS - nepārtraukts (bez pārtraukumiem)

Viens no lielākajiem organizāciju biediem ir nepārtrauktas pārmaiņas.
Patāvīgas, sistemātiskas, pārdomātas pārmaiņas, turpretim, ir galvenais virzītājspēks.
========

Procesu sniegumu raksturošanā bieži izmanto terminu EFEKTĪVS
Angļu valodā ir niansētāki termini, kur niansēm var būt būtiska nozīme.

EFFICIENT - racionāls, kur ieguvumi ir samērojami ar ieguldījumiem (izmaksām)
EFFECTIVE - redzams, ātrs rezultāts, jūtams efekts (izmaksas nav primāras)
PRODUCTIVE - ražīgs. tāds, kas dod lielu apjomu; nav runa par izmaksām.
Pastāv arī viedoklis, ka
EFFICIENT + EFFECTIVE = PRODUCTIVE

Atzīta personība, Peter Drucker, angliski raksta: effectiveness is about doing the RIGHT THING, while efficiency was about DOING THING RIGHT.
Tātad nianse ir starp DARĪT PAREIZĀS LIETAS un DARĪT LIETAS PAREIZI.

Šis, savukārt, atved pie terminiem vadītājs (manager, management) un līderis (leader, leadership). Pastāv atziņa, ka vieglāk ir uzlabot jau esošas lietas (doing things right) un tā ir virzība uz ražīgumu (efficiency), nekā izdomāt jaunus risinājumus (doing right things), kas bieži prasa inovācijas vai skatu no cita līmeņa.

Stratēģija ir esošās situācijas un pieejamo resursu apzināšanās un izpratne, kā šajā situācijā virzīties mērķa virzienā t.i. sasniegt vēlamo situāciju. Konkrētas rīcības ar termiņiem un vadītājiem veido stratēģijas īstenošanas plānu.

Varbūt jums ir ko papildināt? Atrakstiet.