EN
Biznesa konsultantu ētikas kodekss
Biznesa konsultantu ētikas kodekss
1. KLIENTI – KLIENTU APKALPOŠANA
Biedri apņemas apkalpot savus klientus ar godprātību, kompetenci un objektivitāti, pielietojot tikai profesionālu pieeju, un uzskatot klienta intereses par primārām.

2. KLIENTI – CERĪBAS/ IZREDZES
Biedri apņemas klientiem solīt tikai reāli sasniedzamus labumus un rezultātus no saviem pakalpojumiem.

3. KLIENTI - KONFIDENCIALITĀTE
Biedri apņemas apieties ar klientu informāciju, kas nav sabiedrisks īpašums, kā ar konfidenciālu informāciju. Viņiem ir jānosargā tā no neautorizētu cilvēku pieejas, un viņi nedrīkst izmantot uzticēto vai priviliģēto informāciju savās personiskās, savas firmas vai citu klientu interesēs, bez šī klienta atļaujas.

4. KLIENTI – INTEREŠU KONFLIKTI
Biedri apņemas izvairīties no interešu konfliktiem, vai no tādu rašanās, un atklāt klientam jebkādus apstākļus vai intereses, kas var ietekmēt spriedumus vai objektivitāti.

5. KLIENTI – ATLASOT KLIENTA DARBINIEKUS
Biedri apņemas atturēties no aktīvas vai neaktīvas klienta darbinieku uzaicināšanas strādāt kaut kur citur, bez iepriekšējas klienta informēšanas.

6. VIENOŠANĀS - UZDEVUMS
Biedri apņemas pildīt tikai tos uzdevumus, kuros viņi var nodrošināt nepieciešamo ekspertīzi paši, kā arī var organizēt ekspertīzes piesaistīšanu, izmantojot savus ārštata konsultantus.

7. VIENOŠANĀS – IZPRATNES APSTIPRINĀŠANA
Biedri apņemas nodrošināt, ka pirms jebkuras vienošanās ir panākta abpusēja izpratne par mērķiem, apjomu, darba plānu un samaksas kārtību.

8. VIENOŠANĀS – IZSTĀŠANĀS PIEDĀVĀŠANA
Biedri apņemas piedāvāt izstāties no konsultēšanas uzdevuma, kad viņu objektivitāte vai godīgums var tikt apdraudēts.

9. SAMAKSA – SAMAKSAS PAMATS
Biedri apņemas iepriekš vienoties ar klientu par pamata samaksu un izdevumiem, un prasīt no klienta tikai tādu samaksu un izdevumus, kas ir saprātīgi, likumīgi un atbilstoši sniegtajiem pakalpojumiem un atbildības līmenim.

10. SAMAKSA – ATKLĀTIBA
Biedri apņemas atklāt saviem klientiem savlaicīgi jebkuras maksas, maksājumus vai citus apsvērumus, ko saņem biedri saistibā ar iekārtam, piegādēm vai pakalpojumiem, ko viņi rekomendē saviem klientiem.

11. PROFESIJA – CITU TIESIBU RESPEKTĒŠANA
Biedri apņemas respektēt klientu un konsultējošo kolēģu individuālās un korporatīvās tiesības un neizmantot informāciju un metodikas bez īpašnieku atļaujas.

12. PROFESIJA – PROFESIJAS PĀRSTĀVĒŠANA
Biedri apņemas pārstāvēt savu profesiju ar godaprātu un profesionālismu savās attiecībās ar klientiem, kolēģiem un sabiedrību kopumā.

13. PROFESIJA – ZIŅOŠANA PAR KODEKSA PĀRKĀPUMIEM
Biedri apņemas ziņot par kodeksa pārkāpumiem Latvijas Biznesa konsultantu asociācijai, un nodrošināt, ka citi konsultanti, kas strādā kāda biedra vardā ari ievēro šo kodeksu.
« Atpakaļ